Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


AG000544_7
Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen under december 2017 Asbjörn Eriksson 2017-12-28
      I artikeln redovisas tre mål avseende inkomstskatt som behandlats under december 2017 av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Två av dem är överklagade förhandsbesked. Mål nr 2360-17 illustrerar behovet av ändrad lagstiftning när det gäller generationsskiften och kvalificerade aktier. Det är förvånande att det inte tidigare klarlagts hur tomträtter ska betraktas vid beräkningen av värdeminskningsavdrag på fastigheter. Nu har HFD lämnat besked i Mål nr 3148-16. Mindre förvånande är det som framgår av Mål nr 2169-17, nämligen att åtgärder på näringsfastigheter är avdragsgilla även om de används för privat ändamål. Övriga domar från HFD under december avser kupongskatt, frågan om vad som avses med oceanfart vid beskattning av sjöfolk samt överföring av fideikommissfastighet till ett bolag. Inget av rättsfallen kan anses ha ett bredare intresse och behandlas därför inte här. Domstolen har också avvisat två överklagade förhandsbesked.                      
Läs mer
TR002112_7
Skatteverket föreslår en utflyttningsskatt Asbjörn Eriksson2017-11-30
    Den 27 november 2017 publicerade Skatteverket en promemoria under rubriken Exitbeskattning för fysiska personer, Beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige (Bilaga till dnr 202 467348-17/113). Finansministern gjorde någon dag senare en politisk poäng av förslaget genom att koppla det till det s.k. Malta-avslöjandet. Det ska emellertid påpekas att någon sådan direkt koppling inte finns i tiden men förslaget syftar förstås till att snäva in området för skatteplanering genom byte av skatterättslig hemvist. Med hänsyn till finansministerns positiva attityd till förslaget är det sannolikt att det kommer att ligga till grund för ett lagstiftningsarbete. Men enskildheter i de föreslagna reglerna kommer med all säkerhet att förändras under resans gång. Artikeln ska läsas mot den bakgrunden. Redogörelsen för förslaget är fokuserad på de materiella frågorna. Därutöver föreslås en rad nödvändiga ändringar och kompletteringar i förfarandereglerna.                    
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: